The best web hosting reviews updated with new hosting providers. HostGator Reviews ratings and coupon codes.

SOS. Ośrodek wsparcia wiary

Drukuj

b_150_100_16777215_00_images_logo_sos.jpghttp://sos.zg.pl/

Naszą misją jest sze­roko pojęte wspar­cie osób potrze­bu­ją­cych pomocy. Poma­gamy oso­bom zna­leźć roz­wią­za­nia oso­bi­stych pro­ble­mów oraz roz­wi­jać się w kon­tek­ście życio­wych trudności.

Każda osoba żyje w kon­tek­ście jakiejś rodziny, a ponie­waż uzna­jemy, że rodzina jest jedną z naj­cen­niej­szych docze­snych war­to­ści, to wła­śnie na jej pro­mo­cję, szczę­ście i trwa­łość nasta­wiony jest nasz ośrodek.

Ogar­niamy wspar­ciem nie tylko sys­tem rodzinny, ale sta­wiamy sobie za cel poma­ga­nie każ­demu czło­wie­kowi, który ma wolę pracy nad wła­snym życiem. Jeste­śmy prze­ko­nani, że czło­wiek przy odpo­wied­nim wspar­ciu jest w sta­nie wypra­co­wać bar­dziej satys­fak­cjo­nu­jące życie, mał­żeń­stwo, rodzi­ciel­stwo czy roz­wój zawodowy.

Sta­wiamy na pro­fe­sjo­na­lizm i war­to­ści. Wykwa­li­fi­ko­wani spe­cja­li­ści pra­cują w ośrodku w zgo­dzie z wiarą kato­licką, bo chrze­ści­jań­ski świat war­to­ści jest nam naj­bliż­szy i wie­rzymy, że służy on pełni roz­woju czło­wieka na ziemi. Nie zamy­kamy się jed­nak na osoby o innej wie­rze czy świa­to­po­glą­dzie, wszyst­kim oka­zu­jemy takie samo zaan­ga­żo­wa­nie i fachowość.